+31 (0)20 - 261 8999

Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
 

 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Floating Amsterdam
 • Ticket: een document voor toegang tot een evenement
 • Evenement: een publiek of privaat evenement, waarbij een activiteit van een gast plaatsvindt.
 • Locatie: de plaats waar het evenement plaatsvindt
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Floating Amsterdam en de consument inzake koop, verkoop en levering van tickets en/of huur, betaling en aflevering van een boot.

 

 1. Toepasselijkheid

 
2.1 De Algemene Voorwaarden hieronder en de boekings- en bestelvoorwaarden van Floating Amsterdam zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Floating Amsterdam.
 
2.2 De consument aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door een aanbod te accepteren of een bestelling te plaatsen.
 
2.3 Afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn slechts schriftelijk mogelijk, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 

 1. Betalingen

 
Floating Amsterdam accepteert verschillende betaalmethoden. Betalingen in euro’s worden verwerkt via iDEAL, per creditcard of contant. U ontvangt geen bevestiging van uw definitieve boeking totdat uw betaling is goedgekeurd.
 

 1. Prijzen en aanbiedingen

 
4.1 Alle aanbiedingen van Floating Amsterdam zijn vrijblijvend en Floating Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen en/of locaties te wijzigen.
 
4.2 In bepaalde gevallen gelden promotionele prijzen die geldig zijn gedurende een specifieke periode zolang de voorraad strekt. Er kan geen recht op deze prijzen worden ingeroepen voor of na de specifieke periode.
 
4.3 Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s.
 
4.4 Floating Amsterdam kan niet gehouden worden aan prijsindicaties die overduidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 

 1. Retourzendingen / annuleringen

 
5.1 Er wordt geen terugbetaling gedaan op vooraf gekochte tickets. Uitzonderingen dienen met het management te worden besproken. Dit is ook het geval als het toegangsbewijs slechts voor een bepaalde tijd en/of datum geldig is.
 
5.2 Een organisator heeft het recht om de datum van een evenement te annuleren of te wijzigen. In dit geval zal Floating Amsterdam proberen een passende oplossing te bieden. Als een evenement wordt geannuleerd of uitgesteld, zal Floating Amsterdam alles doen om u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Floating Amsterdam kan echter niet garanderen dat het mogelijk is om u tijdig op de hoogte te stellen van elke wijziging of annulering van een evenement of verantwoordelijk te zijn voor restituties, compensaties of voor alle daaruit voortvloeiende kosten, bijvoorbeeld voor reizen, accommodatie en/of andere gerelateerde goederen of diensten.
 
5.3 Floating Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, misbruik of verlies van tickets. Er worden geen dubbele tickets uitgegeven om tickets te vervangen die zijn gebruikt voor misbruik of die verloren/gestolen zijn en dergelijke tickets zullen ook niet worden terugbetaald.
 
5.4 Floating Amsterdam is niet aansprakelijk voor vertragingen, niet-levering of onjuiste levering van tickets.
 

 1. Levering

 
6.1 Tickets worden afgeleverd op het e-mailadres dat is opgenomen in de adresdatabase van Floating Amsterdam.
 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 
7.1 Het eigendom van de geleverde kaarten wordt alleen aan u overgedragen als u al uw verplichtingen jegens Floating Amsterdam bent nagekomen op grond van welke overeenkomst dan ook. Het risico met betrekking tot de tickets wordt op het moment van aflevering aan u overgedragen.
 

 1. Klachten en aansprakelijkheid

 
8.1 U bent verplicht om bij aflevering te controleren of de tickets in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Als dit niet het geval is, dient u Floating Amsterdam zo snel mogelijk en in elk geval binnen drie (3) dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, op voorwaarde dat dit redelijkerwijs mogelijk is.

8.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, kan Floating Amsterdam ervoor kiezen om de tickets in kwestie te vervangen door nieuwe tickets in ruil voor hun terugkeer of om het betaalde bedrag terug te betalen.
 

 1. Elektronische communicatie en bewijsmateriaal

 
9.1 Floating Amsterdam is niet aansprakelijk voor misverstanden, verstoringen, vertragingen of onjuiste overdracht van gegevens en berichten als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiebronnen in het verkeer tussen de klant en Floating Amsterdam (of de partijen ingezet door de klant).

9.2 Alle documenten en rapporten van Floating Amsterdam dienen als volledig bewijs van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst met de klant. Op voorwaarde van tegenbewijs door de partij die vertrouwt op het feit dat het bewijs onbetrouwbaar is.
 

 1. Overmacht

 
10.1 Floating Amsterdam behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht naar eigen goeddunken, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door u schriftelijk op de hoogte te stellen en zonder dat Floating Amsterdam aansprakelijk wordt gesteld voor enige compensatie, tenzij dit op welke wijze dan ook, onredelijk zou zijn in overeenstemming met alle redelijkheid en billijkheid.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke tekortkoming die niet aan Floating Amsterdam kan worden toegerekend, omdat dit niet aan haar toerekenbaar is of haar verantwoordelijkheid kan worden gezien in overeenstemming met de wet, gerechtelijke stappen of algemeen aanvaarde inzichten.
 

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 
11.1. De koper van een door Floating Amsterdam geleverd ticket moet zich gedragen als een goed en ordentelijk bezoeker van evenementen en zich houden aan de instructies die hem zijn gegeven door of namens de organisator van het te bezoeken evenement, evenals door de bevoegde autoriteiten .

11.2 De koper van een ticket woont op eigen risico een evenement bij. Floating Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt tijdens de reis naar of vanaf het evenement of tijdens het bijwonen van het evenement.

11.3 Floating Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige weigering door de organisator van een evenement of door de overheid om de koper van een door Floating Amsterdam geleverd ticket toe te laten tot een evenement als gevolg van acties en/of nalatigheid van de koper .

11.4 De koper van een door Floating Amsterdam geleverd ticket moet zich informeren over de instructies die zijn uitgegeven door of namens de organisator van het evenement of de bevoegde autoriteiten die er betrekking op hebben, inclusief eventuele wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals de starttijd, opstaplocatie enz. Floating Amsterdam is niet verplicht om de koper van een ticket hierover nadere informatie te verstrekken.

11.5 Bezoekers van onze boten dienen zich correct te gedragen en respect hebben voor en aandacht schenken aan al onze eigendommen.
 

 1. Overige bepalingen

12.1 Indien één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Floating Amsterdam in strijd is met enige toepasselijke wettelijke regeling, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe, wettelijk toelaatbare en door de wet te bepalen bepaling. Drijvend Amsterdam.

12.2 Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met of gesloten door Floating Amsterdam. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

Contact 

Floating Amsterdam
San Fransiscostraat 78-80
1175 RE Lijnden

tel: +31(0)20- 2618 999
[email protected]